Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving

 

Opdrachtnemer: Petra Joziasse Coaching en Veranderkunde  (PJCV)

PJCV is een eenmanszaak (KvK Breda 67808166, BTW-id NL001751841B78) – de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan PJCV op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties

 

Opdrachtgever: de wederpartij van PJCV die deelneemt aan een door PJCV verzorgd coachingstraject of (team)bijeenkomst

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij PJCV als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door PJCV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 PJCV is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

Artikel 4 – Coachingstrajecten en/of (team)bijeenkomsten

4.1 Een opdracht tot het geven van een coachingstraject of (team)bijeenkomst wordt door PJCV aanvaard met het voorbehoud van een positieve (vrijblijvende) intake.

4.2 Opdrachtgever kan uitsluitend aan het coachingstraject of de bijeenkomst deelnemen, als vooraf een (vertrouwelijke) overeenkomst is ondertekend.

4.3 PJCV behoudt zich het recht voor om ten aanzien van coachingstrajecten en (team)bijeenkomsten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5 -Annulering

5.1 Annulering van coachingstrajecten en/of (team)bijeenkomsten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze PJCV heeft bereikt.

5.2 Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de startdatum van een coachingstraject of (team)bijeenkomst wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is opdrachtgever volledige betaling verschuldigd.

Artikel 6 – Nakoming PJCV

6.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor PJCV tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. 

6.2 PJCV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een coachingstraject en/of (team)bijeenkomst te annuleren.

6.3 PJCV De betaling van gemiste afspraken, blijft onverminderd verschuldigd tenzij in overleg anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Prijs en betaling

7.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

7.2 PJCV is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen.

7.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door PJCV op te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

7.4 Bij niet tijdige betaling binnen de in 7.3 genoemde betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval opdrachtgever over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

7.5 Alle kosten van invordering zijn voor opdrachtgever. 

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van PJCV liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van PJCV uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

8.2 In geval van overmacht heeft PJCV het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van PJCV.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Voor opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is PJCV uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van PJCV.

9.2 In geval PJCV jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

9.3 PJCV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van opdrachtgever.

9.4 PJCV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

9.5 Door PJCV verstrekte veiligheidsinstructies dienen door opdrachtgever in acht te worden genomen.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart PJCV voor aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van PJCV, door PJCV ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

 

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan opdrachtgever blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens PJCV, heeft PJCV het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van PJCV in een dergelijk geval.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van PJCV het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.